LÆS DISSE VILKÅR GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU GÅR IND PÅ ELLER PÅ ANDEN VIS ANVENDER WEBSTEDET. VILKÅRENE GÆLDER ALLE, SOM ANVENDER WEBSTEDET, BÅDE REGISTREREDE OG IKKE-REGISTREREDE BRUGERE.

Hvis du ikke accepterer at blive juridisk bundet af disse vilkår, beder vi dig om IKKE at gå ind på eller anvende webstedet.

For at kunne registrere dig skal du bekræfte, at du er mindst 18 år gammel.

Bemærk også, at alle indlæg er offentlige. Indlæg bør derfor kun omfatte information, som du har til hensigt at dele med andre.

Ved at registrere dig frafalder du alle krav over for CooperVision som følge af din anvendelse af vores websted.

I forbindelse med din registrering kan vi lagre følgende information, som du afgiver:

  • E-mailadresse:
  • Adgangskode
  • Fornavn, efternavn, brugernavn (det navn, som vises, når du skriver kommentarer)
  • Firma
  • By, land
  • Telefonnummer (ikke obligatorisk)
  • Valg af en af følgende kategorier:

Læge, optiker, optometri-/oftalmisk tekniker

Patient/forbruger

Medlem af branchemedie

Chef inden for branchen

Forfatter/konsulent

Andet (angiv hvad)

Du bekræfter, at de afgivne oplysninger (navn, e-mailadresse osv.) er sande og korrekte, at du ikke udgiver dig for at være en anden person, at du ikke optræder som ansat inden for CooperVision med vildledende formål, samt at du ikke på anden vis angiver en vildledende ansættelsesstatus.

 

Vi kan lagre visse oplysninger, visse kommentarer eller indlæg et stykke tid.

Vi forbeholder os retten til at nægte dig adgang til webstedet. Hvis du skriver indlæg, som ligger uden for dette websteds emneområde, eller vi på anden vis anser indlægget for at være upassende, forbeholder vi os retten til ikke at acceptere kommentaren eller indlægget. Vi forbeholder os retten til når som helst at fjerne indlæg eller kommentarer. Hvis dette skulle ske, kan du modtage en meddelelse fra os med besked om, at "vi takker for dit indlæg eller kommentar, men anser indholdet for i øjeblikket at være uegnet eller på anden vis i strid med vores regler".

Du accepterer vores regler for beskyttelse af personlige oplysninger

CooperVisions websted respekterer brugernes privatliv. Se CooperVisions regler for beskyttelse af personlige oplysninger for at få en forklaring på brugernes rettigheder, hvad angår den information, som indsamles på dette websted. Når du går ind på eller anvender webstedet, accepterer du vilkårene for vores regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Erklæring om ophavsret

Materiale og information på webstedet er beskyttet af loven om ophavsret. Dette materiale tilhører eller kontrolleres af CooperVision eller er licensieret til CooperVision af tredjepart. Materiale, som kan downloades, må downloades fra webstedet, men kun til personlig, ikke-kommerciel anvendelse.

Materiale, som er downloadet, må ikke ændres på nogen måde, og alle meddelelser i dette materiale, som vedrører ophavsret, varemærker eller lignende skal overholdes. Du må ikke på nogen måde kopiere, vise, downloade, distribuere, modificere, mangfoldiggøre, genpublicere eller videregive information, tekst eller dokumenter, som findes på webstedet. Vi anbefaler på det kraftigste ikke at overføre materiale fra tredjepart til vores websted uden dennes tilladelse (indhold fra andre steder eller websteder, artikler, links, tekst, billeder, videoklip osv.). Dette skyldes, at materiale publiceret af tredjepart også for størstedelens vedkommende er beskyttet af loven om ophavsret mv.

Erklæring om varemærker

Varemærker, servicemærker, handelsnavne, helhedsindtryk (såkaldte trade dress) og produktnavne, som anvendes på dette websted, tilhører CooperVision, dets datterselskaber, associerede selskaber eller licensgivere, medmindre andet fremgår. Anvendelse af CooperVisions varemærker i offentlig sammenhæng kræver godkendelse.

Andre websteder og/eller materialer

Links til andre websider kan forekomme på webstedet. Disse links stilles til rådighed som en service til vores besøgende. CooperVision har ingen mulighed for at påvirke websider, der linkes til, herunder materiale, information, varer eller tjenester, som findes på disse websider. CooperVision påtager sig ikke noget ansvar for – og giver hverken anbefalinger eller garantier for – det materiale, den information, de varer eller de tjenester, som er tilgængelige via de websider, der linkes til. Vi yder ingen garanti for integritetsbeskyttelse (eller andre principper), som anvendes på disse websider. Vi garanterer ikke for rigtigheden af indholdet på disse websider. CooperVision forbeholder sig retten til når som helst at fjerne links.

Informationens rigtighed

CooperVision stræber efter at give en korrekt beskrivelse af sine produkter samt at tilbyde opdateret information på webstedet. CooperVision garanterer dog ikke, at produktbeskrivelser og oplysninger på webstedet er komplette er fejlfri.

Ingen medicinske råd

Webstedet er beregnet til at give generel information om synspleje og CooperVisions produkter og tjenester. Webstedet er ikke beregnet til formidling af medicinske råd. Forbrugere og brugere bør altid konsultere en optiker for at få information og råd om behandling af et bestemt problem eller andre medicinske behov.

Find en optiker – generelle vilkår

Linket "Find en optiker" er beregnet til at hjælpe brugere med at finde en optiker, som ordinerer CooperVisions produkter. Vi stræber efter, at oplysningerne i dette værktøj er korrekte. Informationen gives dog med forbehold for eventuelle fejl.

CooperVision giver ingen garantier eller løfter for kvaliteten af de tjenester, som disse optikere leverer, og frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for det udførte arbejde af de optikere, som findes via webstedet.

Indhold, som du lægger op på websteder

Du giver CooperVision tilladelse til at anvende alt indhold, som du lægger op på eller på anden vis sender til webstedet (i overensstemmelse med brugervilkårene og CooperVisions regler for beskyttelse af personlige oplysninger), i rimeligt omfang efter CooperVisions vurdering, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, visning, publicering, ændring eller anvendelse i andet materiale. Undtagen hvor CooperVision udtrykkeligt gør opmærksom herpå, eller hvor der på forhånd er truffet aftale herom, er CooperVision ikke bundet af fortrolighed for den mundtlige, skriftlige eller elektroniske kommunikation brugere af webstedet måtte have med CooperVision (f.eks. i form af respons, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer osv.). Hvis et websted, som ejes af CooperVision, kræver eller anmoder om afgivelse af sådanne informationer, og disse informationer indeholder personligt identificerbare oplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer), forpligter CooperVision sig til at modtage, anvende og håndtere disse i overensstemmelse med vores regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

I modsat fald skal en sådan kommunikation og al information i denne anses for at være ikke-fortrolig, og CooperVision skal have ret til at mangfoldiggøre, publicere eller på anden vis frit anvende denne information til et hvilket som helst formål, inklusive, men ikke begrænset til, forskning, udvikling, fremstilling, anvendelse eller salg af produkter, hvor sådan information indgår. Afsenderen af information til CooperVision bærer det fulde ansvar for indholdet i denne, herunder om den er sand og korrekt, samt at den ikke krænker andre personers ejendomsrettigheder eller reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

På vores websted er der regler for kommentarer, som du skal læse og godkende for at kunne skrive indlæg på webstedet. Du finder reglerne her.

Forbudte handlinger

Du accepterer, at du ikke vil forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af webstedet. Du må ikke anvende nogen form for automatiske værktøjer til indsamling af information fra webstedet eller til udfyldning af formularer på webstedet. CooperVisions web- og e-mailservere samt domænerelaterede e-mail-meddelelser må ikke anvendes til spamudsendelse eller andre ondsindede, uetiske, krænkende, skadelige eller ulovlige formål. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller nægte brugere adgang til webstedet eller træffe andre egnede foranstaltninger, hvis en bruger overtræder disse brugervilkår eller handler på en måde, som krænker en persons eller en organisations rettigheder, eller som efter vores vurdering er misbrug, ulovligt, krænkende, skadeligt eller ondsindet. Webstedet må kun anvendes til lovlige formål. Anvendelse til forbudte formål kan medføre civilretslige og/eller strafferetslige anklager i henhold til nationale eller lokale love.

Anvend ikke dette websted til at sende juridisk information til CooperVision

Kommunikation sendt via webstedets e-mail- eller beskedsystem anses ikke for at være juridiske meddelelser henvendt til CooperVision eller nogen af selskabets funktionærer, medarbejdere, tillidsfolk eller repræsentanter. Juridisk information skal sendes til:

Office of the General Counsel
CooperCompanies
6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500
San Ramon, CA 94583, USA

Ansvarsfraskrivelse; Skadesbegrænsning

ADGANGEN TIL VORES WEBSTED GIVES SOM EN TJENESTE I DEN EKSISTERENDE UDFORMNING. VI STILLER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, SIKKERHED, RIGTIGHED SAMT FOR AT DER IKKE ER SKET KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UDEN BEGRÆNSNING AF FØRNÆVNTE GIVER COOPERVISION ENDVIDERE INGEN GARANTIER FOR ELLER LØFTER OM, AT ADGANGEN TIL WEBSTEDET, DETS INDHOLD ELLER WEBSTEDETS FUNKTION VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI. DU PÅTAGER DIG SELV DET FULDE ANSVAR OG RISIKOEN FOR EVENTUELLE TAB SOM FØLGE AF DOWNLOAD OG/ELLER ANVENDELSE AF FILER, INFORMATION, INDHOLD ELLER ANDET MATERIALE, SOM DU ER KOMMET I BESIDDELSE AF PÅ WEBSTEDET.

I den udstrækning loven tillader det, skal CooperVision under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte skader, uforudsete skader, specielle skader, følgeskader eller strafferetslige skader relateret til webstedet, hvad enten de vedrører kontraktbrud, ulovlige handlinger, forsømmelse eller andre handlinger, selv om CooperVision er blevet informeret om risikoen for sådanne skader.

Ændringer af brugervilkår

Vi kan når som helst ændre brugervilkårene og vil i tilfælde af eventuelle ændringer opdatere brugervilkårene. Hvis du fortsætter med at anvende webstedet, accepterer du vores ændringer af brugervilkårene. Sørg derfor for regelmæssigt at kontrollere de aktuelle vilkår.

Besøgende fra udlandet

CooperVision giver ingen løfter om, at materiale eller andet indhold på vores websted egner sig til eller er tilgængeligt uden for USA, dets territorium, besiddelser eller protektorater. Hvis du vælger at gå ind på vores websted fra et andet sted, sker dette på eget initiativ og på egen risiko. Du skal følge lokale love, hvis og i den udstrækning lokale love er gældende. Du giver dit udtrykkelige samtykke til at overholde alle gældende love for overførsel af tekniske data fra USA eller det land, hvor du bor.

Gældende ret; Værneting

Disse brugervilkår og din brug af webstedet er underlagt amerikansk ret samt Californiens love. Sager i relation til webstedet kan kun anlægges ved gældende delstatsdomstol eller føderal domstol i delstaten Californien. Med din anvendelse af webstedet accepterer du, at værneting er en delstatsdomstol og/eller en føderal domstol i delstaten Californien.

Forslag og feedback

  • CooperVision modtager gerne feedback og spørgsmål. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på blogadmin@coopervision.com. Hvis du har generelle spørgsmål om webstedet, kan du sende os en e-mail på info@coopervision.com.
  • ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE KOMMENTARER/INDLÆG – Bemærk, at de indlæg og kommentarer, som du læser på vores websted, er udtryk for den respektive forfatters synspunkter og holdninger og ikke nødvendigvis deles af CooperVision, dets ansatte eller chefer.
  • Har ud spørgsmål eller kommentarer om CooperVisions produkter?

ERKLÆRING OM OVERHOLDELSE AF REGLER

Vi har, som et led i CooperVision, Inc.'s løbende arbejde med at overholde gældende regler og lovgivning udviklet et omfattende program til overholdelse af regler og lovgivning (Comprehensive Compliance Program). Formålet med dette er at sikre, at vi overholder gældende regler og lovgivning på føderalt niveau og delstatsniveau samt industristandarder i relation til markedsføring og reklamer for vores produkter over for professionelle i sundhedssektoren. På tidspunktet for denne erklærings udfærdigelse opfylder CooperVision, Inc. ("CooperVision"), efter vores bedste overbevisning, indholdet i selskabets omfattende program for overholdelse af regler og lovgivning (Comprehensive Compliance Policy), i overensstemmelse med beskrivelsen gældende for professionelle inden for sundhedssektoren i Californien og, for så vidt det måtte være relevant, med California Health & Safety Code, Sections 119400-119402.

I. INDLEDNING

CooperVision har udfærdiget et program, der skal sikre: (1) etisk interaktion med professionelle i sundhedssektoren og (2) en praksis for reklamer og markedsføring som i alt væsentligt opfylder gældende love på føderalt niveau og delstatsniveau samt industristandarder, som f.eks. standarden Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals udgivet af Advanced Medical Technology Association ("AdvaMed").

II. MØDER SAMT SALGS- OG PR-MØDER

CooperVision vil ikke, med begrænsede undtagelser i overensstemmelse med nationalt anerkendte standarder, godtgøre deltagere for omkostninger til rejse og logi i forbindelse med uddannelseskonferencer arrangeret af tredjepart. CooperVision kan godtgøre deltagere for rimelige omkostninger til rejse og logi samt tilbyde en tilpas repræsentation i forbindelse med deltagelse i møder med fokus på uddannelse og videreuddannelse i sikker og effektiv anvendelse af CooperVisions produkter og/eller i salg og markedsføring af CooperVisions produkter under inddragelse af områder som produktegenskaber og salgsvilkår. Disse møder afholdes på steder, der egner sig til udveksling af information, f.eks. i konferencemiljøer eller i kunde- eller virksomhedsfaciliteter. CooperVision betaler ikke omkostninger til rejse eller logi for deltageres ægtefælle eller gæster.

III. FORRETNINGSMIDDAGE OG REPRÆSENTATION

CooperVision kan af og til tilbyde et enkelt måltid og/eller traktement, normalt som del af et uddannelses- eller produktuddannelsesarrangement. Disse uddannelses- eller produktuddannelsesarrangementer inkluderer ikke underholdning eller rekreative aktiviteter, og en repræsentant fra CooperVision er til stede under hele mødet. Om muligt skal disse arrangementer afholdes i den deltagende optikers eller øjenlæges lokaler eller i et andet passende lokale, som understøtter formålet med uddannelses- eller produktuddannelsesarrangementet.

IV. LEVERING AF UDDANNELSES- OG MARKEDSFØRINGSMATERIALER

Repræsentanter fra CooperVision kan undertiden stille kunde- eller øvelsesrelaterede materialer til rådighed. Materialerne skal have en moderat økonomisk værdi (normalt svarende til en salgsværdi på højst ca. 800 kroner pr. materiale) og må udelukkende anvendes til uddannelsesformål. Gaver af markedsføringskarakter med en symbolsk værdi, for eksempel kuglepenne, kaffekrus og gavekort, er i henhold med CooperVisions regler ikke længere tilladt.

V. FUNGERENDE COMPLIANCE OFFICER

Steve Reiman, Vice President Market Development hos CooperVision, fungerer som Compliance Officer med ansvar for programmet for overholdelse af regler og lovgivning. Vores Compliance Officer har beføjelser til at foretage en uafhængig bedømmelse og har fri og uindskrænket adgang til topledelsen.

VI. UDDANNELSE AF MEDARBEJDERE

En vigtig del af CooperVisions omfattende program for overholdelse af regler og lovgivning er at uddanne og efteruddanne medarbejderne i deres juridiske og etiske pligter ifølge gældende sundhedsprogrammer. CooperVision lægger stor vægt på at træffe de nødvendige foranstaltninger til effektivt at kommunikere vores standarder og procedurer ud til det berørte personale.

VII. KOMMUNIKATION

CooperVision ansporer til dialog mellem ledelsen og medarbejderne. Det er vores målsætning, at alle medarbejdere, som ønsker at få svar på spørgsmål eller rapportere mulige forekomster af lovovertrædelser, skal vide, hvem de skal henvende sig til for at få meningsfuld respons, og skal kunne gøre dette uden at bekymre sig om repressalier. Medarbejdere forventes at rapportere om mistanke om overtrædelser af virksomhedens regler ved at kontakte vores Compliance Officer. Medarbejdere kan også rapportere eventuelle overtrædelser til sin chef eller til HR.

VII. AUDIT OG KONTROL

CooperVisions omfattende program for overholdelse af regler og lovgivning, omfatter løbende kontroller, auditter og vurderinger af, hvordan arbejdet med overholdelse af regler og lovgivning udføres i praksis. Undersøgelsens karakter varierer, ligesom omfanget og frekvensen af vores kontrol, audit og vurdering af overholdelsen, afhængigt af en række forskellige faktorer, f.eks. nye myndighedskrav, ændringer i forretningspraksis og andre overvejelser.

VIII. ANVENDELSE OG UNDERSØGELSE

CooperVisions omfattende program til overholdelse af regler og lovgivning stræber efter at sørge for, at alle medarbejdere til fulde forstår konsekvenserne af at bryde loven eller virksomhedens regler, samt at der implementeres konsekvente disciplinære forholdsregler. Vores omfattende program for overholdelse af regler og lovgivning stiller krav til, at virksomheden vurderer hver enkelt sag og handler hurtigt ved eventuelle overtrædelser af loven eller virksomhedens regler, træffer passende disciplinære forholdsregler, foretager en bedømmelse af, om overtrædelsen delvis kan skyldes mangler i vores regler, praksis eller interne kontrol, samt implementerer tiltag for at forhindre fremtidige overtrædelser.

 

[2013-07-01]